Υπενθύμιση: Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2024, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3036/27.7.2018, τ.Β’) απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:

Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Σχετικά αρχεία:  Προκήρυξη (pdf)

Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών στο Φοιτητολόγιο Universis

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis:

 

Έχετε υπόψη ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση https://students.uowm.gr είναι ορθή αλλά θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

Αξιολόγηση διδακτικού έργου

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, οι φοιτήτριες/φοιτητές  ΔΠΜΣ μπορούν να προβούν  στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι στους παρακάτω συνδέσμους αναρτήθηκαν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου:

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2023-24

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι σύμφωνα με το παρακάτω αρχείο.:

Ανακοίνωση παράτασης

Το Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέχρι τις 15/09/2023 (Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mathmast.uowm.gr/apply).

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: https://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.eled.uowm.gr/.

ΦΕΚ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μεταβολής διδάκτρων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β’ 4563/17-07-2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6608 απόφαση που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 6896/2.7.2018 (Β΄ 3036) απόφασης Συγκλήτου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. 2521/27.12.2021 (Β’ 6609) όμοια, περί έγκρισης επανίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», ως προς τα άρθρα 6 και 12 αυτής.

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ τ. Β’ 4653/2023

 

Φόρτωση περισσότερων