Αρχική

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση τη «Διδακτική των Μαθηματικών» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικοί επιστήμονες από τα παραπάνω Πανεπιστήμια καθώς και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού θα εργαστούν με στόχο το μεταπτυχιακό αυτό να αποτελέσει το επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, βασική στόχευση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

  • Να τροφοδοτήσει το χώρο της εκπαίδευσης με στελέχη και ειδικούς στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
  • Να συμβάλει στην έρευνα για τη Μαθηματική Εκπαίδευση στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τοπικά και ιστορικά στοιχεία.
  • Να αναπτύξει τη γνώση και να ενισχύσει την εκπαιδευτική πράξη σε ζητήματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών, μαθηματικής εκπαίδευσης ομάδων παιδιών με δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμπλοκής της ιστορίας και του πολιτισμού στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της εκπαίδευσης ενηλίκων και δια-βίου μάθησης στα Μαθηματικά.

Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Λεμονίδης Χαράλαμπος
Καθηγητής